Κοκκομετρία: 89% <45 μm 160 μm <11% <45 μm,
Νερό κρυστάλλωσης: 5,02% – 6,05%
Σχέδιο γύψου / νερού: 100 kg σοβά / 62 kg νερό,
Κατανάλωση: πάχος 10kg / m2 πάχους 1cm,
Περίοδος ρύθμισης: Πρώτη στρώση> 4 λεπτά – Τελική στρώση> 35 λεπτά